Algemene Voorwaarden

 1. Krista Zwetsloot ‘coaching, training en workshops’, is opgericht door Krista Zwetsloot en is gevestigd te Heemstede. Bezoekadres: Binnenweg 69, Bennebroek. Krista Zwetsloot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78485452 en richt zich op coaching en training van kinderen, volwassenen/ouders en onderwijs.
 2. Toepasselijkheid:
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Krista Zwetsloot en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.
 3. Vertrouwelijkheid:
  De door de cliënt/deelnemer aan Krista Zwetsloot verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan Krista Zwetsloot wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd. Cliënt gegevens die voor deelname aan coaching, training of workshops van Krista Zwetsloot in de administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Indien wenselijk zal ten gunste van de cliënt geanonimiseerd intercollegiaal overleg plaatsvinden.Voor overleg met derden, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan (de ouder/verzorger van) de cliënt.
 4. Verhindering:
  Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor de cliënt gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten één coaching-/trainingsessie. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon. Bij ziekte is overleg mogelijk.
 5. Annulering door Krista Zwetsloot:
  Krista Zwetsloot behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van de coaching sessie, training of workshop te wijzigen.
 6. Tarieven:
  Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 7. Betalingsvoorwaarden:
  Vooraf aan een traject, training, workshop of na een losse sessie ontvangt (de ouder/verzorger van) de cliënt/deelnemer een factuur. De cliënt/deelnemer verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van C.P Zwetsloot. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal een betalingsherinnering gestuurd worden. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Krista Zwetsloot gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €10,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Krista Zwetsloot genoodzaakt de vorderingen aan (de ouder/verzorger van) de cliënt, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van (de ouder/verzorger van) de cliënt. Bij betalingsachterstand is Krista Zwetsloot gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 8. Aansprakelijkheid:
  -Het advies van Krista Zwetsloot is oplossings- en resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Krista Zwetsloot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt/deelnemer van de inhoud van de gegeven coaching, training of workshop. De cliënt/deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes
  -Krista Zwetsloot is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Krista Zwetsloot. Vergoeding aan de cliënt/deelnemer kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Krista Zwetsloot.-Krista Zwetsloot is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
  -Elke aansprakelijkheid van Krista Zwetsloot voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
  -Coaching en advies van Krista Zwetsloot kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Voor lichamelijke- en psychische klachten (van uw kind), raadt Krista Zwetsloot aan altijd contact op te nemen met uw huisarts. Bent u of uw kind onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een gesprek.
 9. Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaar:
  Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/training of
  anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Krista Zwetsloot kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 10. Regels rond een afspraak voor kinderen:
  De ouder dient tijdens de coaching-/trainingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching-/trainingsessie is er (wanneer mogelijk) eventueel kort de gelegenheid om te zien/bespreken wat het kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of evaluatiegesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken.
 11. Trajecten:
  Tussentijds overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is dan per week >30 min. dan wordt er in overleg een extra sessie gepland voor een gesprek.

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.